30,000 ლარამდე

უგირავნო ლიმიტი

30,000 ლარამდე

უგირავნო ლიმიტი

 

სადაზღვევო/საბანკო გარანტია მარტივად

შესრულების გარანტიაუზრუნველყოფს,

რომ თქვენ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი

ვალდებულებები იქნება შესრულებული

დროულად და სრულფასოვნად. 

საავანსო გარანტია - საშუალებას გაძლევთ

ავანსად მიიღოთ ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული თანხა. 

30,000 ლარამდე

უგირავნო ლიმიტი

@TBC INSURANCE 2021